0299 3 62 96 66 – 0299 3 62 99 88

VĂN BẢN

Quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện do Bộ Y Tế ban hànhQUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN